Prawo rodzinne

Home Prawo rodzinne

rozwód   podział majątku   separacja   alimenty   ustalenie kontaktów   opieka naprzemienna   władza rodzicielska   przysposobienie   opieka   kuratela   ustalenie ojcostwa   rozdzielność majątkowa   unieważnienie małżeństwa   podwyższenie alimentów   ubezwłasnowolnienie  
zarząd majątkiem dziecka   inne 

PRAWO RODZINNE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego stanowią jedne z najczęściej aktualnie pojawiających się spraw przed sądami powszechnymi. Swoim zakresem obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, do których zaliczamy m.in.: rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, separację, przysposobienie, opiekę,  kuratelę, ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa i wiele innych zagadnień, które wymagają uregulowania prawnego.

Prawo rodzinne dotykając często kwestii delikatnych, osobistych i intymnych wymaga niezwykłego wyczucia i empatii w prowadzeniu tego typu spraw.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś zapewnia nie tylko profesjonalne przygotowanie pism procesowych oraz prowadzenie postępowań sądowych z tego zakresu, lecz również daje gwarancję wsparcia i pełnego szacunku dla kwestii, których postępowania te dotyczą. W pełni rozumiemy jak niejednokrotnie trudny i stresujący jest proces przechodzenia przez tego typu postępowania, dlatego też oferujemy poza profesjonalnym wsparciem prawnym również empatyczne, pełne zrozumienia i wrażliwości na potrzeby klienta indywidualne podejście do każdej sprawy i każdego Klienta.

Wiemy jak wiele emocji po stronie Klientów wiąże się z tego typu postępowaniami, dlatego też dbamy o to, aby zapewnić naszym klientom właściwą perspektywę, obiektywne spojrzenie na sprawę oraz optymalną realizację potrzeb klienta możliwych do realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Dbamy, aby zaangażowanie Klientów mogło koncentrować się na sprawach dla nich najważniejszych, a wszelkie formalności, terminy rozpraw, pism sądowych, wnioski dowodowe oraz wszelka dokumentacja związana ze sprawą pozostawała po naszej stronie.

Zdajemy sobie sprawę jak istotne jest bieżące informowanie o aktualnych i przyszłych działaniach podejmowanych w toku postępowania oraz jak ważna jest umiejętność przełożenia skomplikowanych procedur sądowych i definicji prawnych na zrozumiały dla Klienta język.

Naszym celem jest profesjonalne przeprowadzenie klienta przez cały proces sądowy w poczuciu bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania.

ROZWÓD
ALIMENTY
KONTAKTY Z DZIECKIEM
PODZIAŁ MAJĄTKU
SEPARACJA
OPIEKA NAPRZEMIENNA

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy z następującego zakresu:

 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty na dzieci
 • alimenty na małżonka
 • podwyższenie alimentów
 • pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe
 • ustanowienie opieki/kurateli
 • zarząd majątkiem dziecka.

Co warto wiedzieć?

Jak wynika z licznych obserwacji sprawy rozwodowe należą do najbardziej stresujących momentów w życiu. Postępowania sądowe w tym zakresie bywają długotrwałe i stanowią duże obciążenie emocjonalne dla rozwodzących się małżonków. Czy musi tak być?

Zdecydowanie nie. W wielu przypadkach właściwe przygotowanie pozwala na przeprowadzenie sprawnego postępowania, przy jak najmniejszym zaangażowaniu ze strony Klienta.

Precyzyjne określenie warunków rozstania, z jak najlepszym uwzględnieniem interesu Klienta oraz możliwości prawnych wskazanych rozwiązań, bez wątpienia przyczynia się do usprawnienia całego postępowania oraz uniknięcia niepotrzebnych i nieraz nieprzyjemnych konfrontacji małżonków.

W ramach profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej w tym zakresie oferujemy sporządzanie pozwów o rozwód, jak również innych pism procesowych z tego zakresu, przeprowadzenie negocjacji warunków rozstania z drugim małżonkiem oraz reprezentację w postępowaniach przed sądem.

Co do zasady, w wyroku rozwodowym sąd może również orzec o podziale majątku, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

W praktyce oznacza, że to, że jeśli powstaje na tym tle wiele kwestii spornych, które niejako utrudniają przeprowadzenie istoty postępowania rozwodowego, czyli orzeczenia rozwodu kwestie te rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu.

Określany jest wówczas skład majątku wspólnego, jego wartość, wysokość udziałów każdego z małżonków, jak również wartość poszczególnych nakładów.

Do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, zobowiązani są przede wszystkim rodzice, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W praktyce, nie oznacza to, że wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności obowiązek ten wygasa. Najczęściej, obowiązek ten trwa aż do ukończenia przez dziecko edukacji, a więc nawet ukończenia studiów.

Przy czym należy pamiętać, że co do zasady, obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki itp.) oraz rodzeństwo (alimenty).

Poza powyższym wypadkiem (dziecko niemające zdolności samodzielnego utrzymania się) uprawniony do alimentów jest tylko ten z krewnych w linii prostej bądź rodzeństwa, kto znajduje się w niedostatku, czyli nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

Realizacja obowiązku alimentacyjnego może mieć formę świadczenia o charakterze materialnym, bądź też opierać się na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka. Przy czym ocena czy osobiste starania zobowiązanego wyczerpują w całości obowiązek alimentacyjny wobec dziecka zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Jak wskazuje art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ocena, czy dane potrzeby dziecka są usprawiedliwione dokonywana jest w oparciu o kryteria takie jak wiek, miejsce pobytu, środowisko, lecz również inne indywidualne kryteria, istotne z punktu widzenia danego przypadku. Do przykładowych wydatków na dziecko, które brane są pod uwagę przy ustalaniu świadczenia alimentacyjnego są m. in. wyżywienie, koszty leczenia, edukacja, zakup odzieży i środków higieny, koszty związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz wiele innych, które ustalane są w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku.

Natomiast o możliwościach zarobkowych i majątkowych zobowiązanego Sąd rozstrzyga biorąc pod uwagę nie tylko osiągane przez zobowiązanego dochody, lecz również jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz stan majątku jaki posiada.

Ustalona wysokość alimentów może zostać zmieniona również po ich ustaleniu, w przypadku zmiany stosunków pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do alimentacji. W sytuacji, gdy np. wydatki na dziecko wzrosły bądź też gdy możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego uległy polepszeniu, możliwe jest skierowanie żądania o zmianę orzeczenia ustalającego wysokość alimentów.

W wyniku rozstania rodziców, niezależnie od tego czy pozostawali oni w małżeństwie, czy też w tzw. konkubinacie powstaje konieczność uregulowania kontaktów z ich małoletnim dzieckiem. Niejednokrotnie ustalenia takie dokonywane są poprzez porozumienie rodziców, jednak w przypadku, gdy zgodne ustalenie tych kwestii nie jest możliwe, każdy z rodziców ma prawo wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uregulowanie tej kwestii na drodze postępowania sądowego. Co istotne, prawo do uregulowania  kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu z  rodziców niezależnie od ich władzy rodzicielskiej. Dlatego też, z prawa takiego mogą skorzystać rodzice całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została ograniczona.

W przypadku, gdy rodzicami są małżonkowie, kwestie kontaktów z dzieckiem rozstrzygane są co do zasady w toku postępowania w sprawie o rozwód, natomiast, gdy rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim bądź też nie uregulowali tej kwestii w trakcie postępowania rozwodowego, a chcieliby to uczynić, uprawnieni są do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Niezwykle istotnym jest precyzyjne określenie formy realizowania kontaktów z dzieckiem np. poprzez osobiste spotkania w obecności lub bez obecności drugiego rodzica, w miejscu zamieszkania dziecka lub poza nim, rozstrzygnięcie o prawie zabierania dziecka na wakacje, ferie, weekendy itp.,  lecz również dokładne określenie wymiaru czasowego kontaktu, tj. ustalenie dni tygodnia, czy ram godzinowych kontaktów. Ponadto, ustalenia mogą obejmować również określenie sposobu spędzania okresów świątecznych, czy też ważnych uroczystości rodzinnych.

Poza rodzicami dziecka, prawo do uregulowania kontaktów z dzieckiem mają również dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej.

Sąd rozstrzygając o kontaktach z dzieckiem bierze pod uwagę szereg indywidualnych kryteriów takich jak wiek dziecka, jego zajęcia szkolne, pozaszkolne, pory snu, posiłków oraz inne które zależne są od każdorazowego przypadku.

ZADZWOŃ +48 530 230 577
Umów się
na konsultacje

Skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swoją sprawę lub zadzwoń.